REGULAMIN REZERWACJI ONLINE - UMÓW WIZYTĘ
Obowiązuje od: 25 kwietnia 2023 r.
- www.centrumzdrowiabiomed.com/umow-wizyte/ -
 
I. Stosowane definicje.
 1. Strona „umów wizytę”/Serwis – strona internetowa dostępny pod adresem https://centrumzdrowiabiomed.com/umow-wizyte/, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonywać rezerwacji wizyt w placówce lub konsultacji online z wybranym Specjalistą Centrum Zdrowia Biomed
 2. Usługodawca oraz Administrator danych osobowych i właściciel Serwisu – Centrum Zdrowia Biomed Hanna Ormańczyk ul. Żwirki i Wigury 2a, 83-000 Pruszcz Gdańskim, NIP 6040236462, REGON 524272193: Centrum Zdrowia Biomed Hanna Ormańczyk jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000262166, prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego. Centrum Zdrowia Biomed udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 3. Regulamin Rezerwacji online - „umów wizytę" – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zawierania umowy oraz zasady dokonywania rezerwacji wizyty lub konsultacji online drogą elektroniczną przez Użytkownika.
 4. Polityka prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u właściciela Serwisu zakupu usługi/rezerwacji niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Użytkownik/Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna, będąca Konsumentem, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, dokonuje rezerwacji online przez Stronę w imieniu własnym lub małoletniego pacjenta, a także osoby, które korzystają z usług leczniczych Administratora danych osobowych w Centrum Zdrowia Biomed ul. Żwirki i Wigury 2a, 83-000 Pruszcz Gdański,
 7. Rezerwacja – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z właścicielem Serwisu poprzez
  wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej serwisu, w tym zapoznanie się z
  Regulaminem rezerwacji online, akceptacja jego treści, a także potwierdzenie zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty (przycisk kupuję i płacę).
 8. Specjalista - osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z definicją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zatrudniona lub współpracująca z Usługodawcą/właścicielem Serwisu
 9. Usługa - świadczenie zdrowotne udzielane przez wybranego Specjalistę w formie stacjonarnej w Centrum Zdrowia Biomed ul. Żwirki i Wigury 2a, 83-000 Pruszcz Gdański, (wizyta w gabinecie) lub za pomocą systemów teleinformatycznych (wideoporada) lub telefonicznie (teleporada). Formę
  usługi konsultacyjnej wybiera Użytkownik podczas Rezerwacji online. Czas trwania i zakres konsultacji online jest określany przed Zamówieniem na etapie rezerwacji.
 10. Reklamacja - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Usługodawcy w związku z niezgodnością zakupionego Produktu z umową.
 11. Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 12. Kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 13. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Ceny usług/wizyt lub konsultacji online podane na stronie https://centrumzdrowiabiomed.com/umow-wizyte/ oraz /cennik wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Usługodawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi z najwyższą starannością, zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki medycznej.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Rezerwacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Usługodawca nie jest podatnikiem VAT.
 6. Usługodawca wystawia faktury/Rachunki sprzedaży/inne.
 7. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić Usługodawcy na etapie składania Zamówienia.
 8. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi zgodne z umową.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Dostarczenie Produktów cyfrowych, w tym treści cyfrowych odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Rezerwacji, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 

III. Formy płatności.

 1. Usługodawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. płatność gotówką lub kartą podczas wizyty stacjonarnej Centrum Zdrowia Biomed ul. Żwirki i Wigury 2a, 83-000 Pruszcz Gdański, - opcja płatności dostępna dla Użytkownika wyłącznie po wybraniu usługi świadczonej w formie stacjonarnej (wizyta w gabinecie).
  2. przedpłata online przelewem bankowym, BLIK lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności dostarczany przez PAYNOW, operatora szybkich płatności dostarczanych przez MBANK S A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, KRS 0000025237, REGON 001254524, NIP 5260215088 - opcja płatności dostępna dla Użytkownika w stosunku do każdej formy zamawianej konsultacji (wizyta w gabinecie, wideoporada, teleporada).

 

IV. Zawarcie umowy

 1. W celu złożenia Zamówienia/Rezerwacji niezbędne jest wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:
  1. należy wejść na stronę internetową https://centrumzdrowiabiomed.coml/umow-wizyte/, a następnie wybrać Usługę z dostępnej listy (lista zawiera w szczególności specjalizację oraz formę konsultacji i wybranego Specjalistę-lekarza), postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie rezerwacji,
  2. wybrać datę i godzinę wizyty/konsultacji z listy dostępnych wolnych terminów,
  3. podać imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu Użytkownika/osoby dokonującej rezerwacji,
  4. dokonać płatności online (PAYNOW) lub wybrać sposób płatności kartą/BLIK lub gotówką na miejscu w Centrum Zdrowia Biomed, jeśli rezerwacja dotyczy wizyty stacjonarnej,
  5. zapoznać się z Regulaminem rezerwacji i Polityką prywatności Centrum Zdrowia Biomed i zaakceptować ich treść,
  6. opcjonalnie - wyrazić zgodę na wykonanie umowy przed 14-dniowych terminem na odstąpienie od umowy zawartej na odległość - niezbędne, jeśli wizyta/konsultacja online ma się odbyć przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę za wyraźną zgodą Konsumenta, Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
  7. potwierdzić wolę zawarcia umowy (dokonania rezerwacji), w tym wybranie przycisku „Kupuję i płacę” - to możemy dopisać z Kubą na ostatnim etapie.
 2. Rezerwacja wysłana przez Użytkownika w sposób określony w pkt 1 powyżej jest oświadczeniem woli Użytkownika zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu Rezerwacji Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Usługodawcy co do zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi obejmującej wybraną formę: wizyta w gabinecie, wideo porada, teleporada.
 4. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej Zamówienie od Centrum Zdrowia Biomed
 5. Centrum Zdrowia Biomed realizuje Usługi zgodnie z terminami określonymi w Rezerwacji.
 6. Usługodawca dostarczy Konsumentowi potwierdzenie udzielonej zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.

 

V. Realizacja umowy

 1. Usługi konsultacyjne realizowane są przez osoby uprawnione do świadczenia usług medycznych w zakresie specjalizacji wskazanych w Rezerwacji.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).
 3. W terminie Usługi obejmującej wizytę w gabinecie Użytkownik jest zobowiązany do stawienia się w miejscu udzielania świadczeń, tj. Centrum Zdrowia Biomed ul. Żwirki i Wigury 2a, 83-000 Pruszcz Gdański
 4. W terminie Usługi obejmującej teleporadę Specjalista, zgodnie z dokonaną Rezerwacją skontaktuje się z Użytkownikiem/pacjentom z użyciem danych kontaktowych (numer telefonu) podanych podczas Rezerwacji w celu realizacji usługi. Specjalista będzie próbował się połączyć dwukrotnie. W przypadku nieodebrania połączenia, wizyta przepada . W przypadku wizyty online video, Specjalista będzie oczekiwał na pojawienie się pacjenta na wybranym programie do komunikacji na odległość przez 15 minut od godziny rozpoczęcia wizyty. Link do wizyty online pacjent otrzyma mailem.
 5. Dzień przed terminem Usługi obejmującej obejmującej wideoporadę Centrum Zdrowia Biomed prześle Użytkownikowi link do konsultacji wideo na adres e-mail podany podczas Rezerwacji. Wideoporada odbywa się w terminie Rezerwacji. W umówionym terminie Użytkownik/pacjent jest zobowiązany do udziału w wideoporadzie poprzez kliknięcie w link otrzymany w mailu od Centrum Zdrowia Biomed
 6. W przypadku Usług świadczonych w formie teleporady lub wideoporady Specjalista ze względów organizacyjnych może w wyjątkowych przypadkach skontaktować się z Użytkownikiem do 60 minut po terminie umówionej Rezerwacji.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji usługi w terminie Rezerwacji przez wybranego Specjalistę Centrum Zdrowia Biomed może zaproponować Użytkownikowi innego Specjalistę w zakresie wybranej specjalizacji, który wykona Usługę w umówionym terminie.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji Usługi w terminie Rezerwacji przez wybranego Specjalistę, jak i innego Specjalistę z adekwatnymi kwalifikacjami Centrum Zdrowia Biomed może zaproponować Użytkownikowi inny termin Usługi, o czym poinformuje Użytkownika na conajmniej 24 godziny przed tym terminem, wyznaczając inny pierwszy możliwy dostępny termin udzielenia świadczeń przez Specjalistę. Użytkownik może odmówić realizacji Usługi w innym terminie niż ustalony w Rezerwacji. W takiej sytuacji Centrum Zdrowia Biomed  zwróci Użytkownikowi poniesioną przez niego opłatę za usługę, jeśli została już zapłacona.
 9. Pacjent ma prawo odwołania wizyty online / telekonsultacji maksymalnie do 48 godzin przed datą rezerwacji, aby otrzymać zwrot środków. Jeśli odwoła wizytę mniej niż 48h przed wizytą, nie otrzyma zwrotu środków, a wizyta przepada.
 10. W trakcie realizacji Usługi, zarówno podczas teleporady, wideoporady, jak i wizyty w gabinecie, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych osobowych oraz informacji związanych ze stanem zdrowia w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji medycznej przez Centrum Zdrowia Biomed i udzielenia świadczeń.

 

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Rezerwacji oraz podczas realizacji Usług przez Centrum Zdrowia Biomed Hanna Ormańczyk ul. Żwirki i Wigury 2a, 83-000 Pruszcz Gdańskim NIP 6040236462, REGON 524272193
 2. Zasady przetwarzania danych, cele przetwarzania, odbiorcy danych oraz prawa Użytkowników/pacjentów w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie: https://centrumzdrowiabiomed.com/polityka-prywatnosci/

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy przez Użytkownika.

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy.
 3. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem: info@centrumzdrowiabiomed.com
 5. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest wymagane korzystanie z Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Usługodawcę. Użytkownik może także wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
  1. dane identyfikacyjne Użytkownika,
  2. datę Rezerwacji, rodzaj specjalizacji
  3. numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 8. Usługodawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

 

VIII. Wyjątki od odstąpienia od umowy w przypadku wykonanej usługi

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie, za które jest on zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 

IX. Zwrot środków przy odstąpieniu od umowy

 1. Usługodawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

 

X. Zgodność Produktu (dot. Usługi w formie online lub teleporady) z umową.

 1. Produkt cyfrowy, w tym Usługa w formie teleporady lub konsultcji online, będzie zgodna z umową, jeśli zgodne z umową pozostają w szczególności jej opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji, jeżeli jest to wymagane dla produktu danego rodzaju.
 2. Oceny zgodności z umową należy też dokonywać biorąc pod uwagę konkretny, szczególny rodzaj treści cyfrowej i tego, czy:
  1. nadaje się do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju.
 3. W przypadku niezgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową Konsumentowi przysługuje żądanie doprowadzenia treści lub usługi cyfrowej do zgodności z umową.
 4. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 5. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 6. Jeśli doprowadzenie do zgodności z umową nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie Usługodawcy lub brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową lub brak zgodności z umową jest istotny to Konsument może zażądać obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności z umową, wartość Usługi zgodnej z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia do zgodności z umową.
 8. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Rezerwacji, w szczególności treści lub usługi cyfrowej, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
 9. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie nie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta i braku jego kompatybilności.
 10. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność z umową, jeśli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Usługodawca wyraźnie poinformował Konsumenta, że konkretna cecha lub cechy Usługi odbiegają od wymogów zgodności z umową, a następnie Konsument wyraźnie zaakceptował brak danej cechy lub jej niezgodność, odrębnie dla każdej takiej cechy.
 11. Dla Usług dostarczanych w sposób ciągły odpowiedzialność Usługodawcy trwa przez cały okres ich dostarczania.
 12. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej lub na adres e-mail Usługodawcy, info@centrumzdrowiabiomed.com
 13. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 14. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko Konsumenta, adres, kod pocztowy,
  2. nazwę zakupionego Produktu,
  3. opis reklamacji,
  4. datę ujawnienia się niezgodności z umową,
  5. potwierdzenie dokonania zakupu Usługi (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

 15. W przypadku odstąpienia od umowy z uwagi na wystąpienie niezgodności z Umową, Usługodawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Usługę,, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Konsument obowiązany jest zwrócić nośnik niezwłocznie i na koszt Usługodawcy, jeśli taki trwały nośnik był dostarczany do treści cyfrowej.
 16. Usługodawca dokona zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 17. Użytkownik/Konsument będący pacjentem lub opiekunem ustawowym pacjenta może także zgłosić skargę do Rzecznika Praw Pacjenta w razie naruszenia jego praw jako pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli otrzyma informację, że prawa pacjenta zostały naruszone. Wniosek lub skargę do Rzecznika Praw Pacjenta Użytkownik może złożyć, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na piśmie na adres Biura Rzecznika Praw Pacjenta lub napisać mail na adres kancelaria@rpp.gov.pl, bądź skontaktować się poprzez czat, który dostępny jest na stronie internetowej www.gov.pl/rpp

 

XI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Rezerwacji online

 1. Do korzystania z Serwisu i w celu dokonywania Rezerwacji online niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Użytkownika, w szczególności gdy dokonuje od rezerwacji usług w Serwisie lub oczekuje kontaktu ze strony Administratora danych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  4. dostęp do telefonu i możliwości korzystania z numeru telefonu, który został podany podczas Rezerwacji.

 2. Dla bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z treści i usług oferowanych w Serwisie przez Administratora danych w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Konsument jest zobowiązany do współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Konsumenta i braku jego kompatybilności.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Użytkownika do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Użytkownik źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Użytkownika do Usługodawcy lub od Usługodawcy do Użytkownika.

 

XII. Autorskie prawa majątkowe

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi danych lub podmiotom trzecim, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Administratora danych. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Serwisu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

XIII. Platforma ODR

 1. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 3. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 4. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konsultacji online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Użytkowników drogą mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Użytkowników, które posiada, a nadto umieści na stronie internetowej, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację.
envelopephone-handsetmap-markercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram